ФАЗА 4.0 НА СИСТЕМАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ И КОНТРОЛ НА
АКЦИЗНИ СТОКИ (EMCS) В СИЛА ОТ 13.02.2023 г.

На 13.02.2023 г. беше въведена фаза 4.0 на Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS), което  синхронизира въпросната система с изискванията на новото европейско акцизно законодателство, което въведе новите субекти на:

  • Сертифицирания изпращач – чл. 76ж ЗАДС;
  • Сертифицирания получател – чл. 76у ЗАДС;
  • Временно сертифицирания изпращач – чл. 76х ЗАДС;

Както и обхвана движението на акцизни стоки освободени за потребление на територията на една държава членка към територията на друга държава членка с цел да бъдат доставени там за търговски цели.

С оглед новите разпоредби на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета в горния смисъл бе отменен и Регламент (ЕО) No 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, като вместо него са приети два нови регламента, а именно:

  • Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 на Комисията от 5 юли 2022 година за допълнение на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета чрез установяване на структурата и съдържанието на документите, които се разменят в контекста на движението на акцизни стоки и за а определяне на праг за загубите, дължащи се на естеството на стоките; и
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1637 на Комисията от 5 юли 2022 година за определяне на правилата за прилагане на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета по отношение на използването на документи в контекста на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и на движението на акцизни стоки след освобождаване за потребление и за установяване на формуляра, който да се използва за удостоверението за освобождаване

С фаза 4.0 на EMCS се въвеждат нови регистрации за лицата, които имат право да получават/изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на Европейския съюз, респективно на територията на България, като на е-портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/„Актуални документи“ в секция „Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС)“ е публикувана информация, документация и спецификации, касаещи фаза 4.0 на EMCS, както и е наличен списъка на съобщенията, които се обменят между БАЦИС и икономическите оператори, както и спецификацията за всяко едно съобщение, в контекста на EMCS.

Блог