Акцизно законодателство

Екипът ни от адвокати и експерти работи в областта на акцизното закотодателство от самото начало на сега действащия Закон за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. Регистрирали сме и работим с десетки данъчни складове в цялата страна. В този смисъл можем да предложим компетентните си услути при необходимост от:

  • Консултации, представителство и защита пред митническите органи по въпроси, свързани с прилагането на акцизното законодателство;
  • Изготвяне на необходимите документи и представителство пред митническата администрация при лицензиране на данъчен склад и/или освободен от акциз краен потребител и при осъществяване на други лицензионни и разрешителни процедури;
  • Проучване и съдействие при подаване на искания за възстановяване и/или освобождаване на вземания за акцизи и лихви върху тях;
  • Защита пред митническата администрация, пред националните и европейските съдилища и институции на лицензирани складодържатели при спорове, свързани с ревизионни производства, освобождаване от и възстановяване на акциз, отнемане на лицензи и разрешения, издаване на наказателни постановления за ангажиране на административнонаказателна отговорност – глоби и имуществени санкции по Закона за акцизите и данъчните складове;
  • Изготвяне на становища и анализи по прилагането на акцизното законодателство;
  • Обучения на наши клиенти и техните служители по теми свързани с приложението на акцизното законодателство.