Трудово законодателство

Екипът ни предлага следните услуги в областта на трудовото право:

  • Изготвяне на трудови договори, изменения в тях и съдействие при прекратяването им;
  • Становища и съдействие при сключване и прекратяване на допълнителни трудови правоотношения. Разясняване на  произтичащите от тях права и задължения.
  • Консултиране на работодатели и частни лица при назначаване и освобождаване от длъжност и относно изпълнение изискванията на трудовото и осигурително законодателство;
  • Подготовка и провеждане на процедури за налагане на дисциплинарни наказания;
  • Защита по трудови спорове свързани с прекратяване на трудови договори, дисциплинарни уволнения и други наказания, трудови злополуки, както и процесуално представителство пред националните и европейски съдилища.