Търговско законодателство

  • Регистрация и дерегистрация на търговски дружества, преобразуване и прекратяване;
  • Прехвърляне на дружествени дялове, промени в правни-организационната форма, продажба на търговски дружества, ликвидации и несъстоятелност;
  • Консултации и представителство при провеждане на търговски преговори, свързани със сключването на сделки и договори, съдействие при изготвяне на търговски договори;
  • Спорове между търговски субекти във връзка с изпълнението на сключени търговски сделки и поети задължения;
  • Съдействие за получаване на разрешения и лицензии;
  • Процедуално представителство по търговски дела пред съдебните органи.