ТЕЧНОСТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ СА АКЦИЗНА СТОКА

 

Считано от 01.03.2023 г. течностите за електронни цигари, съдържащи некотин са тютюневи изделия по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове. Какво произтича от новата правна уредба?

На първо място следва да подчертаем, че Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ се интересува само от течностите за електронни цигари, които съдържат никотин, но не и от безникотиновите.

Следва да се подчертае, че всички производители и складодържатели на течности за електронни цигари са задължени да подадат заявление за лицензиране на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки. В противен случай и ако не направят това в периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. те няма да могат да продължат да произвеждат и/или складират такива стоки. В допълнение лицата, които продават, съхраняват и предлагат течности за електронни цигари, съдържащи никотин в търговската мрежа са длъжни да подадат заявление за продажба на тютюневи изделия.

.Напомняме, че съгласно § 6в от ПЗР на  Закона за изменение и допълнение на ДОПК / Дв. бр. 100/2022 г./, лицата, които произвеждат течности за електронни цигари, съдържащи никотин, в случай че в срок до 31 март 2023 г. подадат по реда на ЗАДС заявление за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, могат да продължат дейността си до произнасяне на директора на Агенция „Митници“, но не по-късно от 30 септември 2023 г., при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензираните складодържатели.

От своя страна, лицата, които продават, съхраняват и предлагат течности за електронни цигари, съдържащи никотин, в случай че в срок до 31 март 2023 г. подадат по реда на този закон искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, могат да продължат дейността си на местата по чл. 90б до влизането в сила на съответния акт на директора на териториалната дирекция, но не по-късно от 31 май 2023 г. Лицата, които продават, съхраняват и предлагат течности за електронни цигари, съдържащи никотин в търговската мрежа могат да реализират наличните към 30 септември 2023 г. течности за електронни цигари, съдържащи никотин, без поставен бандерол до 31 декември 2023 г. След 31 декември 2023 г. течностите за електронни цигари, съдържащи никотин, следва да са с поставен бандерол.

Какво трябва да се съобрази при кандадатстване за лиценз като данъчен складодържател на никотинови течности за електронин цигари?

Производителите/складодържателите на течности за електронни цигари, съдържащи никотин, на които предстои да подадат заявление за лицензиране на данъчен склад следва да знаят, че:

 • Трябва да бъдат регистрирани търговци по смисъла на ТЗ или по законодателството на друга държава членка или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт – в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. – в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки, а само складодържател;
 • Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Да се представляват от лица, които не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • Да нямат публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
 • Да не са извършили тежки или повторни нарушения по ЗАДС, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
 • да. притежават лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;
 • да разполагат със собствени или наети помещения;
 • да използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, материалите, произведените или складираните акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код, и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима;
 • самостоятелно и за своя сметка осигуряват интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до автоматизираните системи за отчетност;
 • използват средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на ЗАДС, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
 • да използват система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б от ЗАДС
 • Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.

Лиценз за управление на данъчен склад не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.

Адвокат: Даниела Денкова

+359 894 338026

Daniela.Denkova@taxlaw-bg.com

 

 

Блог