СРОКОВЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ, ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОАКП И ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЧЛ.57А, АЛ. 1, Т. 3А И 3Б ОТ ЗАДС

Напомняме, че наближават крайните срокове, до които лицензираните складодържатели, съхраняващи енергийни продукти, лицата, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител /ОАКП/ и регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от Закона за акцизите и данъчните складове лица, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на ЗАДС и Наредба № Н-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки.

За всеки от горепосочените субекти на акцизно задължение, сроковете, респ. задълженията им са следните:

I. За лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от ЗАДС – в срок най-късно до 12.12.2020 г. същите следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки. Това са изискванията по реда на чл. 45 от същата наредба, според които при продажбата и потреблението на електрическа енергия за битови или стопански нужди като точка за контрол се определя всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал.1, т.2 – 3бот ЗАДС, отчитат количеството продадена електрическа енергия.

II. За лицензираните складодържатели, които съхраняват енергийни продуктив срок най-късно до 18.12.2020 г. същите следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 12 и чл. 65, ал. 11 от ЗАДС и писмено да уведомят за това директора на Агенция „Митници“. Привеждането в съответствие с изискванията на горепосочените разпоредби означава, че лицензираните складодържатели на енергийни стоки следва да осигурят минимум 15% от общия си максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на § 1, т. 3от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и оповестят наличието на този свободен складов капацитет по общодостъпен начин, включително и на интернет страницата си.

Предвид разпоредбата на § 4 от ЗР към ППЗАДС (ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г.) лицензираните складодържатели, съхраняващи енергийни продукти, са длъжни да представят и бизнес план по чл. 48, ал. 2, т. 13 от ЗАДС, съдържащ и информация за складовия капацитет за съхранение на собствените енергийни продукти.

III. За лицата получили удостоверение за ОАКП по реда на чл. 24б, ал. 6 от ЗАДС – тяхно задължение е в срок не по-късно от 31.12.2020 г. да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 – 11 от ЗАДС, като за целта подадат уведомление до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта. Това задължение се отнася за:

Всички лица, получили удостоверение за ОАКП – предвид текста на чл. 24а, ал. 3, т. 8 от ЗАДС, следва да използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и на суровините, материалите, произведените или складираните стоки.

Лицата, които получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 в случаите по чл.24, ал. 2, т. 4 от закона, следва самостоятелно и за своя сметка да осигурят интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност. Горното задължение е във връзка с новата разпоредба на чл. 24а, ал. 3, т. 9 от ЗАДС.

Задължение на лицата в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4от ЗАДС да използват средства за измерване и контрол:

а) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, на които ще се получават в обекта;

б) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, в които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в производствения процес;

в) на количествата произведени стоки на местата, на които стоките се извеждат от обекта.

Средствата за измерване и контрол трябва да отговарят на изискванията на ЗАДС, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

За повече информация можете да се свържете с нас на известните Ви контакти:  office@taxlaw-bg.com или на тел: + 359 894 338026.

Блог