СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ПО СХЕМАТА 60/40 – ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

На 07.07.2020 г. и публикувано новото Постановление на ПМС № 151/03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане вна средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г.и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение 378 на МС от 2020г. /ПМС № 151/2020 г./

Отпусканите с ПМС № 151/2020г. парични средства са за “запазване на заетостта” и ще са за целия период или за част от периода 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

Средствата се изплащат на работодатели, чийто работници или служители, през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка:

 1. са преустановявали работата си, поради издадена заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;
 2. са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 3. са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда;
 4. за работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.;
 5. работници и служители, извън посочените в т. 1 – 4, осигурени в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“, от КИД – 2008.

Отново, както и при старата мярка 60/40 прилагана по реда на ПМС 55/30.03.2020 г., отпусканите на работодателяте средства ще бъдат в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител.

Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет, като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

В чл. 1, ал. 3 е посочен начина за определяне на осигурителния доход за месец май, според вида работник/служителя, за когото ще бъде отпускана компенсацията.

 Средства за запазване на заетостта не се изплащат за:

 1. работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г.;
 2. работници и служители, осигурени в секторите А, К, О, Р (с изключение на икономически дейности с код 85.10 – частен сектор, и код 85.5), Q (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91 – частен сектор), T и U от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008);
 3. работници и служители, които през периода на изплащане на средствата ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 4. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет със средства от ЕСИФ или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
 5. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.

 За изплащане на средства за запазване на заетостта могат да кандидатстват работодатели, които:  

 1. са местни физически и юридически лица или техни поделения, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 2. са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:

– за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;

– за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.;

 1. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 2. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 3. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства;
 4. не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;
 5. нямат извършено нарушение на трудовото законодателство през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата за запазване на заетостта, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.

Общински предприятия, както и създадени от общините организационни струсктури и звена също могат да кандидатстват за получаване на средства за насърчаване на заетостта при определени обстоятелства.

Кандидатстването за отпускане на средства за насърчаване на заетостта се извършва чрез подаване на заявление по образец, придружено от набор документи, изрично изброени в чл. 5, ал. 2 от ПМС № 151/2020 г.

За допълнителна информация и помощ при подаване заявления за отпускане на средства по реда на ПМС № 151/03.07.2020 г. можете да се обърнете към нас на тел. 0894/338026 и електронна поща:   office@taxlaw-bg.com

 

Блог