РАЗМЕР И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА

В последните дни, в които статистиката сочи безпрецедентно увеличаване на регистрираните в бюрата по труда работници, става актуален въпроса за размера на обезщетението за безработица, както и за срока, през което то се получава. В този смисъл считаме за редно да поясним основните правила за получаване на обезщетение за безработица, както и въпроса за зависимостта между размера и продължителността на обезщетението, от една страна и начина, по който е извършено прекратяването на трудовия договор от друга.

На първо място следва да се отбележи, че право на обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. Наред с това лицето следва да:

  • се регистрира като безработно в Агенцията по заетостта;
  • не сепридобило право на пенсия в България или пенсия за старост в друга държава;
  • не упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от КТ /краткотрайна сезонна селскостопанска дейност/.

За да се получи право на парично обезщетение за безработица, лицето следва да подаде писмено заявление:

  • по електронен път – чрез електронно заявление подадено до териториалното поделение на НОИ, подписано с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код;
  • на хартия – в съответното Бююро по труда.

Към заявлението се прилагат съответните документи, които доказват, че трудовото правоотношение е било прекратено, представя се за справка и документ за самоличност. За лицата придобили осигурителен стаж в друга държава, с която България е сключила споразумение в тази насока, се представя и документ удостоверяващ този стаж.

Размерът на обезщетението е регламентиран в Кодекса за социално осигуряване като подневна ставка, която се определя по следния начин – дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.

Тук следва да се има предвид, че минималния и максималния дневен размер на обезщетението са определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, като за 2020 година те са определени съответно на 9,00 лв. и 74,29 лв. Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като така полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

В този смисъл, ако приемем, че работните дни в месеца средно са 22 броя, то минималния месечен размер на обезщетението не може да е по-нисък от 198 лева, а максималния не повече от 1 634,38 лева.

Срокът или продължителността на изплащане на обезщетението е в пряка връзка с продължителността на придобития до момента трудов стаж. Този срок не може да е по-молко от 4 месеца и не повече от 12 месеца. В посочената по-долу таблица е и регламентираната продължителност според стажа:

Осигурителен стаж Време, за което ще се получава обезщетение за безработица
До 3 години 4 месеца
3 г. и 1 ден до 7 г. 6 месеца
7 г. и 1 ден до 11 г. 8 месеца
11 г. и 1 ден до 15 г. 10 месеца
Над 15 год. 12 месеца

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за срок, определен според продължителността на осигурителния стаж.

Кодексът за социално осигуряване регламентира и по-нисък размер на обезщетението за безработица, който ще се получава в по-кратък период. Такива са следните сучаи:

  • Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение. Такива са например лицата, които са подали сами молба за прекратяване на трудовото им равоотношение или същото е прекратено по взаимно съгласие или са уволнени дисциплинарно. Тези лица получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
  • Безработните лица, придобили право на парично обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица – те също получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
  • Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането.

Така описаните основни правила за получаване на обезщетения за безработица сочат, че размера и продължитолността на получаваното обезщетение са в пряка зависимост от начина по който се прекратява трудовия договор. В тази връзка и особено сега, в условята на извънредно положение, работниците и служителите следва да внимават по какъв ред ще бъдат прекратени взаимоотношенията им с работодателя, като не се поддават на натиск за доброволно подаване на молби за напускане.

За по-подробна информация или консултации, нашият екип е остава на разположение!
Тел: +359 894 338026
e-mail: office@taxlaw-bg.com

Блог