ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДДС ПРИ ВНОС НА ПРАТКИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2021 Г. 

 

Считано от 01.07.2021 г. се променят правилата за деклариране и заплащане на ДДС при извършване на трансгранични сделки за продажба на стоки и услуги на потребителския пазар в ЕС (B2C). Целта за въвеждане на промените е да бъдат преодолени пречките пред трансграничните онлайн продажби, както и за да се въведе ред при декларирането и заплащането на ДДС при дистанционните продажби на стоки, както и при вноса на пратки с ниска стойност.

Промените са наложени на целия европейски пазар с Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 05.12.2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива  2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на на услуги и дистанционните продажби на стоки и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21.11.2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.

Основна промяна е, че считано от 01.07.2021 г. се премахва прага от 22 евро /за България 30 лева/  за освобождаване от ДДС при внасяне на стоки в ЕС от трети страни. С други думи всички вносни стоки, независимо от стойността им, ще се облагат с ДДС, което означава и че ще подлежат на митнически формалности при внасянето им. Като компенсация обаче са въведени мерки за опростяване при декларирането и плащането на ДДС чрез въвеждането на:

  • IOOS система – обслужване на едно гише при внос на стоки, което е приложимо най-вече за онлайн търговците и платформите извън ЕС;
  • Специален режим предназначен предимно за доставчиците на нискостойностни стоки – за куриери и пощенски оператори, титуляри на разрешение за отсрочено плащане по реда на чл. 110 от Регламент (ЕС) 952/2013 /МКС/.

Какво представлява системата IOOS /Import One-Stop Shop/ и кой маже да я използва?

Системата IOOS е предназначена за използване от онлайн търговци и собствениците на онлайн платформи, които извършват продажби на стоки от трети за ЕС страни и/или територии. В този случай се предвижда тези търговци да изберат дали да се регистрират в системата IOOS, като по този начин да събират дължимото за вноса  на стоки ДДС още в момента на поръчката от крайния потребител. В този случай ДДС се начислява в размера, който е дължим за държавата-членка, в която ще бъде извършена доставката. Регистрираният в системата IOOS търговец от своя страна, ще има задължението да декларира и заплати събрания ДДС на държавата членка, в която се е регистрирал за целите на IOOS /държавата по идентификация/. Разпределението на събраното ДДС по съответните държави-членки на крайно потребление се извършва по отделни правила, които са ангажимент на съответните органи по приходите. Бонус при тази система на регистриране в IOOS е, че още към датата на поръчката получателя на стоката ще бъде информиран относно крайната цена на поръчаната стока – стойност, разходи за доставка, данък.

В случай, че онлайн търговецът или платформата не е регистриран за целите на системата IOOS, получателят/крайният потребител/поръчващият, ще има личен ангажимент за митническото оформяне на стоката, което може да бъде направено, както самостоятелно, така и чрез упълномощен представител.

Следва да посочим, че личното подаване документите за внос на стоката е свързано с квалифицирани познания в областта на митническото оформяне, с каквито не всеки разполага.  Все пак трябва да се има предвид, че за пратка до 150 евро или равностойност в друга валута е предвиден облекчен ред за допускане за свободно обращение, като се използва митническа декларация с намален набор от данни при внос, по колона Н7, данните за която се подават по електронен път. За прилагането на този облекчен ред, освен изискването за стойност не по-висока от 150 евро, следва да не става дума за акцизни стоки, както и за стоки, за които са налице забрани и/или ограничения при внос. В случай, че пратката е със стойност над посочената, същата следва да бъде декларирана по нормалния ред.

Получателят на стоката може да използва и услугите на митнически представител. В този случай са налице два варианта на упълномощаване – пряко и косвено. Разликата при двете упълномощавания се свежда до това, че при косвеното представителство получателят не трябва да има EORI номер, за да бъде оформена стоката. Наред с това само и единствено при косвено представителство, представителя може да използва специалния режим за внасяне.

 Какво представлява специалният режим?

Специалният режим може да се използва от всички данъчнозадължени лица, но е предназначен за пощенските оператори и за куриерите. Специалният режим може да се използва само от лице, което е титуляр на разрешение за отсрочено плащане по реда на чл. 110 от МКС. Неговото задължение се свежда до това да събере ДДС от неговия упълномощител /получателя на стоката/ и да го преведе към Агенция „Митници“ впоследствие, съгласно разрешението.

Трябва да бъде подчертано, че митническият представител, който е титуляр на разрешение за отсрочено плащане и използва специалния режим за внасяне може да действа само и единствено като косвен представител. Ако действа с пълномощно за пряко представителство, митническият представител не може да ползва специалния режим.

В случай, че митническият представител не е титуляр на разрешение за отсрочване на плащането, то декларирането и митническото оформяне на пратката може да стане по стандартния за целта ред – чрез пряко или косвено представителство от митническия представител и чрез предварително заплащане на дължимия данък преди освобождаването на стоката.

Блог