НОВА ЕВРОПЕЙСКА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА В ОБЛАСТТА НА АКЦИЗИТЕ, ПРИЛОЖИМА ОТ 13.02.2023 г.

На 27.02.2020 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувана Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19.12.2019 г. за определяне общия режим на облагане с акциз. Предвид разпоредбата на чл. 57 от същата, тя влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й.

Новата директива ще отмени изцяло до сега действащата Директива 2008/118/ЕО на Съветаотносно общия режим на облагане с акциз, като има за цел да консолидира редица изменения направени в старата директива в последните няколко години. С новата Директива 2020/262 се запазва общата структура на Директива 2008/118/ЕО на Съвета.

Причините наложили приемането на новата Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета се свеждат предимно до:

 1. Обстоятелството, че Директива 2008/118/ЕО в годините беше неколкократно и съществено променяна, което налага нейното консолидиране. В допълнение, в същата се съдържат и многобройни позовавания на остаряло законодателство, което следваше да бъде актуализирано с оглед постигане на яснота в правната уредба.
 2. Необходимостта да бъде извършена синхронизация между акцизните процедури и разпоредби и митническите такива, очертани в Регламент (ЕС) № 952/2013 относно Митническия кодекс на Съюза /МКС/ и делегираният акт към него Регламент (ЕС) № 2446/2015. Констатирано е, че при липса на такава хормонизация на равнище ЕС, държавите членки ще продължат да прилагат различни правила, което ще създава объркване за икономическите оператори и ще увеличава техните разходи.
 3. Частичната или пълна автоматизация на вътресъюзните движения на акцизните стоки, които са били освободени за потребление. Счита се, че автоматизирането на процедурите за вътресъюзните движения на освободени за потребление акцизни стоки ще има благотворен ефект върху борбата с измамите и върху малките и средни предприятия.

Промените, които въвежда Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз могат да бъдат класифицирани по следния начин:

I. СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕЖДУ АКЦИЗНИ И МИТНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ.

 1. Ново задължение за декларатора е, при подаване на декларация за износ, да предоставя на компетентната митническа администрация уникалния административен референтен номер (АРК) на е-АД. По този начин ще се гарантира, че за акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз, които са поставени и под режим износ, има валидиран е-АД, т.е. че има налично обезпечение на акциза за движението на стоките.

От своя страна, митническата администрация ще бъде отговорна за осигуряването на съответствие между е-АД и митническата декларация, което да рефлектира върху борбата с измамите и за обезпечаване на акцизното задължение.

 1. Предвидени са набор от алтернативни доказателства за получаване и за напускане на стоки,т.е. доказателства въз основа, на които да се приеме, че движението на акцизни стоки е приключило без нарушение.
 2. Създава се възможност след завършването на режим износ, акцизните стоки да бъдат поставени под режим външен транзит. С поставянето на акцизните стоки под режим външен транзит, същите губят съюзния си статус, поради което се намират под митнически контрол и надзор до напускането на митническата територия на Съюза.
 3. Предвидено е задължение за декларатора при режим внос да представи при оформяне на режима уникалния акцизен номер на изпращача и на получателя на стоките. В допълнение и само при поискване от страна на митническата администрация, деклараторът може да бъде задължен да представи и доказателство, че внесените акцизни стоки са предназначени за изпращане от територията на държавата членка на изнасяне до територията на друга държава членка. Такова доказателство може да бъде например административния референтен код на е-АД.
 4. ВЪТРЕСЪЮЗНИ ДВИЖЕНИЯ НА ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ АКЦИЗНИ СТОКИ.

Новата Директива 2020/262 на Съвета предвижда замяна на опростения придружителен административен документ с електронен опростен административен документ. В този смисъл за т.нар. В2В движение на акцизнити стоки вече ще се използва електронната среда на EMCS.

За целите на горните промени са създадени двете нови правни фигури на сертифицирания изпращач и сертифицирания получател – това са новите роли на икономическите оператори, които искат да се възползват от В2В движението на стоки с платен акциз. За да може да изпраща стоки с платен в една държава членка акциз към друга държава членка, изпращачът следва да се е регистрирал в държавата членка на изпращане и да е придобил статут на сертифициран изпращач. Такъв статут могат да придобият и лицензираните складодържатели или регистрираните изпхращачи.

От своя страна, за да може да получава акцизни стоки с платен в определена държава членка акциз, получателят следва да се е регистрирал в държавата членка на получаване като сертифициран получател. Такова качество може да придобие и лицензирания складодъжател, както и регистрирания получател.

При горпосоченото движение, обезпечаването на акциза, неговото плащане и ставката на акциза се определят по правилата на държавата членка на получаване и се поемат от сертифицирания получател.  При определени от държавата членка на получаване условия, обезпечението може да бъде предоставено от превозвача, собственика на акцизните стоки, сертифицирания изпращач или солидарно от всяка комбинация на две или повече от тези лица.

III. ДРУГИ ПРОМЕНИ.

Те могат да бъдат обобщени по следния начин:

 1. Въвеждат се общи за всички държави членки прагове за допустимите загуби при движене на акцизни стоки, под които няма да се приема, че е налице нередовност. За целта ще бъде издаденделегиран акт, който ще формулира точните прагове;
 2. Стоките, които са освободени от плащане на акциз по смисъла на чл. 11, § 1 от Директива 2020/262 ще се движат под режим отложено плащане на акциз от територияна на една държа членка до територияна на друга такава придружени от удостоверение за освобождаване. В тази връзка на Комисията са предоставени изпълнителни правомощия за установяване на формуляра на това удостоверение;
 3. Въвежда се общо за държавите членки задължение за освобождаване от обезпечение при движение на енергийни продукти по фиксирани тръбопроводи.

 

В чл. 55 от Директива 2020/262 е указано общото задължение на държавите членки да публикуват до 31.12.2021 г. всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които да променят националните законодателства в съответствие с нововъведенията на директивата. Наред с това е посочено и че новите разпоредби се прилагат считано от 13.02.2023 г.

 

Ако имате въпроси относно новата нормативна рамка в областта на акцизите или как това ще се отрази на Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нас:
Тел: +359 894 338026; 02/954 3208
e-mail: office@taxlaw-bg.com

Блог