НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)

На онлайн среща, организирана на 18.06.2020 г. от Агенция “Митници,” бяха разяснени основните етапи от изпълнението на проекта – Фаза 2 на БИМИС. Проектът ще включва разработването на нови модули и регистри за подобряване на електронната среда за работа и кумуникация с гражданите и бизнеса. Предвижда и залагане на възможност за обмен на информация между национални и международни контролни органи в митническата област, включително за извършване на съвместни проверки.

С приключване на фаза 2, Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС), ще дава възможност за:

подобрено административно обслужване на гражданите и на бизнеса като участници в единната европейска митническа среда;

– изпълнение на ангажиментите за прилагане на европейското законодателства за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници;

лесен и бърз достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателните митнически процеси, което ще даде гаранция за конкурентност и сигурност на границите;

– повишена надеждност на работата на системите на Агенция “Митници”, което да допринесе за удовлетворяване на потребителите от ползването на качествени  електронни административни услуги.

Проектът по надграждане на БИМИС – фаза 2 е разделен на 4 дейности, както следва:

І. ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИРЕКТЕН ДОСТЪП НА ТЪРГОВЦИТЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.

Тази система ще даде възможност за икономическите оператори на еднократна и унифицирана регистрация за всички информационни системи, самостоятелно и по електронен път да управляват, както своята, така и регистрацията и правата на достъп на служителите. Ще бъдат покрити и изискванията, свързани с проверките за идентичност и гарантирането на необходимите нива на сигурност при достъп.

ІІ. PАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДУЛ ICS 2 – с въвеждането на този модул ще бъдат изпълнени разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза /МКС/ относно подаването на Обобщените декларации за въвеждане /ОДВ/.

Подаването на ОДВ подпомага митническите администрации да извършат анализ на риска преди пристигането на стоките на територията на Съюза, като ICS 2 ще позволява извършването на анализ на риска преди натоварване на стоките, в първата точка на въвеждането им на територията на ЕС, в мястото на разтоварването им и в крайната дестинация на стоките.

Поради факта, че ICS2 е огромен проект, който изисква сериозен финансов и човешки  ресурс от страна на ЕК, държавите членки и икономическите оператори, се предвижда същия да бъде разделен на блокове, които от своя страна са разделени на фази.

Реализацията на блок 1 се предвижда да се осъществи на три фази:

Фаза 1 – новата система следва да бъде пусната в експлоатация на 15.03.2021 г., като на този етап ще се подава и обработва сет от данни преди натоварване за пощенски и куриерски пратки, превозвани с въздушен транспорт.

Фаза 2 – новата система ще обработва частични и пълни ОДВ, подадени за всякакъв вид пратки, превозвани с въздушен транспорт, като се предвижда това да стане от 01.03.2023 г.

Фаза 3 – на този етап от реализацията се предвижда подаването и обработката на частични и пълни ОДВ и за останалите видове транспорт – морски, шосеен и железопътен, да се осъществява в новата система от 01.03.2024 г.

След успешно пускане в експлоатация и на последната фаза от ICS2 се предвижда пълното прекратяване на работа на съществуващата система ICS1 от 25.03.2025 г.

Реализацията на Блок 2 е свързана с управление на риска.

От въвеждането на ICS2 ще бъдат засегнати всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки, крайни получатели, установени в ЕС, както и всички производители, износители и лица извън ЕС, които желаят да изпращат стоки до или през ЕС.

Предвижда се годишно в ЕС да бъдат подавани данни за между 650 млн. и 1 млрд. пощенски пратки, над 50 млн. експресни пратки, и над 300 млн. подавания за стоки, превозвани с въздушен, морски, автомобилен и железопътен транспорт.

III. РАЗРАБОТКА И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ МОДУЛИ, КАКТО СЛЕДВА: МОДУЛ “АНАЛИЗ НА РИСКА”, МОДУЛ “ОБРАБОТВАНЕ НА РИСКОВА ИНФОРМАЦИЯ”, МОДУЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО /АНП/”, МОДУЛ “ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА” И МОДУЛ “РЕГИСТЪР ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /РЕЗМА/”

Целите, които ще бъдат постигнати с въвеждането на тези нови модули са мониторинг на административнонаказателното производство и проследяване на обжалването на издадените наказателни постановления, автоматизиране на дейностите по контрол на паричните средства, изделията от благородни метали и скъпоценните камъни, които се внасят или се изнасят през границите на Република България, като се приложи правната уредба за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и автоматизиране на дейностите по издаване на удостоверения за наличието или липсата на задължения  към митническата администрация.

Смята се, че реализирането на дейност 3 от фаза 2 на БИМИС ще доведе до трансформиране организацията на бизнес процесите в митническите администрации на държавите членки, както и до автоматизиране на дейностите за анализ на риска с цел защита на живота и здравето на населението, защита на околната среда, културно-историческото наследство, защита от нелоялна и незаконна търговия и на финансовите интереси на ЕС и неговите граждани.

ІV. РАЗВИТИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА НА АМ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ С РАЗШИРЯВАНЕ НА СКЛАДА ОТ ДАННИ (DATA WAREHOUSE) ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВНАСЯНЕ /МИСВ/, МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ /МЗ/, МИТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ТРАНЗИТ /МИСТ/ И МИТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗНОС /МИСИ/.

Идеята е да се създаде хранилище от данни за анализиране и съпоставка на иформацията между различните системи. Планира се този склад от информация да позволява обработката на данни, необходими за вземане на управленски решения, което в допълнение да става бързо, качествено и лесно. Това решение предпоставя създаването и администрирането на справочна информация, възможности за изготвяне на прогнози, без това да затруднява и натоварва сървърите, обслужващи оперативните бази данни и/или да забавя действието на информационните системи.

Фаза 2 е в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма “Добро управление” и с Приоритетна ос № 1 “Административно обсужване и е-управление”. Проектът е в съответствие с националните и европейски изисквания и регламенти в митническата област, които Република България има ангажимента да изпълни. Срокът за изпълнение и до 31.12.2021 година, а бюджетът на проекта ще бъде финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Блог