ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДАНЪЧЕН СКЛАД

По смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, данъчен склад е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател.

За целите на функионирането и управлението на данъчен склад, следва да бъде получен лиценз за управлението му, издаден от директора на Агенция “Митници” по строго регламентирана от ЗАДС процедура.

На практика, по реда на тази процедура следва да мине всеки производител на акцизни стоки, както и складодържател и изпращач/получател на стоки без платен акциз.

Какво представлява тази процедура и какви са сроковете за получаване на лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки?

Лицензиран складодържател може да бъде всяко лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Лицето, което не е производител на акцизни стоки, а само складира акцизни стоки без акциз /с изключение на лицата, които складират, получават и изпращат само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки/ може да бъде данъчен складодържател само ако е капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 000 лв.

Съществуват и допълнителни условия, на които следва да отговаря търговецът, за да му бъде разрешено да е титуляр на лиценз за данъчен склад. Най-общо тези условия са:

 • да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • се представлява от лица, които не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да няма публични задължения, освен ако са по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
 • да не е извършило тежко или повторно нарушение на ЗАДС с изключение на случаите, когато е сключено споразумение;
 • да притежава лиценз или разрешение, когато това е предвидено с друг закон;
 • да разполага със собствени или наети помещения, отговарящи на изискванията за сигурност и контрол;
 • да използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, материалите, произведените или складираните акцизни стоки, включително по вложители.
 • самостоятелно и за своя сметка да осигурява интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на НАП до автоматизираните системи за отчетност;
 • да използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на ЗАДС и Закона за измерванията.

С едно от последните изменения в ЗАДС, в сила от 01.01.2020 г. и само в случаите на производство и/или складиране на етилов алкохол, тютюневи изделия и енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20, данъчният склад следва да използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б от ЗАДС. Относно изискванията, на които следва да отговаря системата за видеоконтрол, сме публикували нарочна статия, която при интерес може да бъде видяна в блога ни.

По отношение на обекти за складиране и/или производство на енергийни продукти, които са свързани с нефтопродуктопроводи и нефтопроводи съществуват специфични правила, които ще бъдат разяснени в нарочна за целта публикация.

С изменения в ЗАДС от 21.07.2020 г. /към датата на настоящата публикация/  са добавени и разпоредбите на чл. 47, ал. 12, 13 и 14, внасящи задължението на лицензираните складодържатели на енергийни продукти да осигурят не по-малко от 15 на сто от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ДОПК. Това задължение не се прилага в случаите, при които като данъчен склад е регистриран нефтопродуктопровод по реда на чл. 47, ал. 9, както и когато лицензираният складодържател няма достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти.

 Какви документи следва да се подготвят за подаване на заявление за лицензиране на данъчен склад?

Кандидатът да получи лиценз за управление на данъчен склад следва да подаде заявление – на хартия или по електронен път, до директора на Агенция “Митници”, което да съдържа следната информация:

 1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;
 2. вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;
 3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
 4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
 5. описание на автоматизирани системи за отчетност;
 6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;
 7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;
 8. точно местонахождение на мястото на директна доставка.

Заявлението се придружава от документи, удостоверяващи, че кандидатът не е осъждан за престъпление от общ характер /за лица, които не са български граждани/, както и че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и:

 • лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;
 • копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му;
 • документ за собственост или договор за наем на помещенията и/или площите на данъчния склад;
 • актуална скица на недвижимия имот, както и план на помещенията с посочване на местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположението на измервателните уреди;
 • ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;
 • технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

Към заявлението се прилага и бизнес план, който съдържа информация за вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват, както и информация за средномесечните прогнозни количества на акцизните стоки, които ще се складират, освобождават за потребление, движат под режим отложено плащане /РОП/ на акциз, за максималното прогнозно количество на стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под РОП, производствен и складов капацитет на склада.

За установяване на финансовото състояние на заявителя и в случай че лицето осъществява дейност повече от една година, следва да се представи и анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит.

За лица, които ще произвеждат спиртни напитки и тютюневи изделия е необходимо представянето на документи, доказващи лицата, от които са придобити дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, респ. машините и/или съоръженията за производство на тютюневи изделия.

Заявителят може да поиска издаването на повече от един лиценз за управление на данъчен склад, по който да е титуляр. Това може да стане, както с подаване на едно заявление, в което се описват всички обекти, подлежащи на лицензиране, така и с отделни заявления.

При коректно подадени документи, както и ако заявителят отговаря на поставените от закона изисквания, директорът на Агенция “Митници” издава решение за определяне размера на обезпечението, като дава 14-дневен срок за представяне на обезпечение. То може да бъде както във формата на депозит, така и банкова гаранция и следва да е в размер не по-малък от определения в решението.

Директорът на Агенция “Митници” издава лиценза в рамките на един месец от датата на подаване на заявлението. Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза е необходимо становище от друг орган включително и в случаите на получаване на становище от директор на териториалната дирекция, срокът се смята за продължен, но не с повече от три месеца. За целта лицето се уведомява писмено.

В случай обаче, че подадените документи не отговарят на изискванията, посочени в ЗАДС или липват някои от тях, респ. лицето не е доказало определени обстоятелства, административният орган определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация, като дава 14 дни считано от получаването на уведомлението за извършване на съответните корекции, респ. допълнения на документите.

Ако заявителят не отстрани нередовностите в заявлението си, или не представи необходимата допълнителна информация, се издава решение, с което прекратява производството. Решението подлежи на обжалване по реда Административнопроцесуалния кодекс.

Оставаме на Ваше разположение за предоставяне на информация по горепосочената тема, както и с цел съдействие за извършване на процедурата по лицензиране.

Очакваме Ви на тел. + 359 894 338026 и електронна поща: office@taxlaw-bg.com

Блог