ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

/в сила от 16.09.2021 г./

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., 46-тото Народно събрание промени и Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. Измененията са факт и са в сила считано от 16.09.2021 г. На практика към така представения Закон за ИД на Закона за държавния бюджет липсват мотиви за изменение на ЗАДС.

КАКВО ПО-ТОЧНО СЕ ПРОМЕНЯ В ЗАДС?

  1. Създадена е нова алинея на чл. 66, според която акцизните стоки с код по КН 2713 20 00 и 2715 00 00, могат да се съхраняват в данъчен склад само ако се водят отделно в автоматизираната система за отчетност на склада. Дейността по складиране на такива продукти следва да е посочена изрично сред дейностите, които складодържателя има право да извършва в склада.

2. Извършен е основен ремонт на разпоредбата на чл. 79 от ЗАДС, която по принцип беше допълнена в началото на текущата година. За период от 9 месеца /от 01.01.21 г. до 16.09.21 г./, тази разпоредба задаваше условията и процедурата, при която лицензирания складодържател можеше да увеличи еднократно обезпечението на склада си, когато при освобождаване за потребление на акцизни стоки се надвишава определеното и предоставено обезпечение.

С настоящето изменение цялата процедура по реда на която се извършваше това увеличение на обзпечението е отменена, но и значително опростена. Изцяло новата редакция на ал. 2 на чл. 79 сочи, че когато  при освобождаване за потребление на акцизни стоки ще се надвиши определеното за склада обезпечение, данъчния складодържател следва да уведоми за този факт директора на надзорното митническо учреждение като с уведомлението представи и документ, от който да е видно, че е превел съответния размер на акциза по сметка на Агенция „Митници“. Така преведената от складържателя сума се използва именно за погасяване на задължението за акциз за данъчния период, през който дължимия акциз е превишил размера на обезпечението.

С това изменение се постига същия ефект от сложната и тромава процедура на предишните ал. 2 до ал. 12 на чл. 79 от ЗАДС, като са премахнати всички усложняващи условия и срокове за подаване на искането за надвишаване на обезпечението.

3. С изменението в чл. 80, ал. 1 и ал. 8 от ЗАДС е дадена възможност за предоставяне на повече от една банкова гаранция за един данъчен склад, като е посочено, че при повече банкови гаранции и възникнало основание за усвояването им, то се прави съразмерно от всяка от тях в срока на дейностието им.

адв. Даниела Денкова

0894/338026

Блог