ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се издава от директора на Агенция “Митници” след подаване на заявление по реда на чл. 55а от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и във връзка с чл. 33а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите /ППЗАДС/.

Предпоставка за издаване на удостоверението е заявителят да е лицензиран като данъчен складодържател, както и:

  • да е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна;
  • да не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна;
  • да не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа;
  • годишното му производство да не надхвърля 200 000 хектолитра бира.

 Дружеството е “правно и икономически независимо” когато:

  • в капитала му не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или
  • в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или
  • в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна. Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.

Какви документи следва да бъдат подготвени, за да се заяви статут на малка пивоварна?

  • искане по образец съгласно приложение № 5б от ППЗАДС;
  • декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от закона, в която изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
  • в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност- споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.

Заявлението, ведно с приложените към него документи могат да бъдат подадени и по електронен път.

Директорът на Агенция „Митници“ издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна или отказва с мотивирано решение издаването му в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите в тях. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Следва да се подчертае, че при независимите малки пивоварни значително са занижени законовите изисквания за измервателни уреди в сравнение с тези, които големите пивоварни заводи следва да поставят съгласно Наредба № Н-1/22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата заизмерване и контрол на акцизни стоки.

За повече информация във връзка с провеждането на процедурата по регистриране на малка пивоварна можете да се свържете с нас на следните контакти – тел.: 0894 338026 и ел. Поща: office@taxlaw-bg.com 

Блог