ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕДИННА СМЕТКА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Служебното правителство на Република България е приело Решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците. Законопроектът е публикуван в www.strategy.bg , т.е. е обект на обществени консултации до 15.08.2021 .

Със законопроекта се цели всеки длъжник на задължения при вноса на стоки да има виртуална сметка в митническата система за митническите задължения, в която се отчитат извършените плащания и погасените задължения на длъжниците. Предвижда се да се предостави възможност на задължените лица сами да погасяват задължения, възникнали при внос на стоки, без намеса на митнически служител, както и възможност длъжниците, при извършено плащане, да имат достъп до виртуалната си сметка посредством приложение в е-портала на Агенция „Митници“(модул „Митническо задължение и управление на обезпечението-за търговци“).

При наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до изтичане на срока за доброволно плащане, той ще може да заяви пред съответния компетентен орган кое от тях погасява. За заявяване се счита:

  1. при касово плащане – писменото индивидуализиране на задължението, което се погасява;
  2. при безкасово плащане – приоритизиране във виртуалната сметка на задълженото лице.“

Ако не е заявил това, митническите органи ще ги погасяват съразмерно в следната последователност: мита, данък върху добавената стойност при внос, акциз при внос, глоби, имуществени санкции, лихви и разноски

 

Предложените изменения в Закона за митниците са с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с Регламент (ЕС) No 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) No 924/2009, в областта на презграничните плащания в рамките на единна зона за плащания (SEPA).  С измененията се очаква оптимизиране на процеса за извършване на контрол при погасяване на плащанията.

Видът, съдържанието, редът за създаването, поддържането на виртуалната сметка, достъпът до базите данни и право на електронен достъп до виртуалната сметка, ще се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.

Новият законопроект предвижда разпоредбите за единната сметка да влязат в сила считано от 01.01.2022 г.

Блог