ВЪЗМОЖНОСТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

С обявяване на извънредно положение в страната на 13.03.2020 г., за всеки работодател, в по-малка или по-голяма степен, стана актуален въпроса за възможностите, с които разполага по отношение на служителите, останали без работа или със силно занижен обем от работа. Забавянето ритъма на поръчките, респ. доставките на суровини и материали, както и намаления търговски оборот, изискват бързи решения с цел оптимизиране дейността и минимизиране разходите на предприятията, като естествена реакция от силно затруднената икономическа обстановка. В допълнение, част от търговските дружества бяха принудени да затворят търговските си обект, което произтече от заповедта на министъра на здравеопазването, разпореждаща пълна забрана за работа.

В така създалата се ситуация, новият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решене на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и Кодексът на труда предоставят редица възможности, които всеки работодател има право да избира с оглед спецификите на дейността си, както и възможностите и желанията на неговите служители. Това са:

1. Възлагане на надомна работа или работа от разстояние дори и без съгласието на работниците и служителите.
В случая трудовото правоотношение се запазва във вида, в който е съществувало до момента, с единствена промяна мястото на работа на работника или служителя. Правото на преценка дали да възложи надомна работа или работа от разстояние е предоставено изцяло на работодателя, който съобразява спецификата на дейността на предприятието, както и на служителите, на които се възлага тази работа.

2. Предоставяне на платения годишен отпуск на работниците и служителите, без да се иска тяхното съгласие за това.
Тази възможност е дадена само в случаите, при които със заповед на работодателя и/или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието или част от него. В този случай предоставянето на платения годишен отпуск се дава дори и на служителите, които не са придобили 8-месечен трудов стаж.
С новата разпоредба на чл. 173а, ал. 2 от КТ са указани хипотезите, при които работодателят не може да откаже предоставяне ползването на платен или неплатен годишен отпуск, когато такъв е поискан в условие на извънредно положене от 6 категории служители, изрично посочени в цитирания текст.

3. С изменение в чл. 138а от КТ, законодателят дава възможност на работодателя да въведе за периода на обявеното извънредно положение непълен работен ден на всички или част от своите служители, които иначе работят на пълен работен ден. Предвид разпоредбите на гл. ХII и по-специално чл. 247 от КТ, трудовото възнограждение в този случай ще бъде определено пропорционално на времетраенето на работата и отработеното от работника, респ. служителя.
С цел въвеждане на непълен работен ден за служителите от цялото предприятие или част от него, работодателят е длъжен да издаде заповед, с която да очертае кръга от служители, чието работно време се променя.

4. Прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 328 от Кодекса на труда.
Като последна и най-радикална мярка, с която разполага работодателя е неговото право да уволни служителите си или онази част от тях, които работят в звено от предприятието, чиято дейност е изцяло прекратена или обема на работа е намален. Това право на работодателя е посочено в разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от КТ, регламентирано като прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя с предизвестие. Хипотезите, в които работодателят има това право са:

  • при закриване на предприятието;
  • при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  • при намаляване обема на работа;
  • при спиране на работата за повече от 15 дни.

Разбира се, гореизброените възможности се упражняват при строго спазване на задълженията, произтичащи от трудовото законодателство за прекратяване на трудовото правоотношение. Основно тук следва да се наблегне на задължението на работодателя да издаде съотвените заповеди, обезпечаващи правилното закриване на дейността, спирането й и/или съкращението на щата.

Екипът ни остава на разположение зо повече информация!
Тел: +359 894 338026
e-mail: office@taxlaw-bg.com

Блог