ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО НА ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ – ОТ КОГА И КЪДЕ?

С изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове /ДВ бр. 96/2019 г./ беше създадена новата разпоредба на чл. 47б, с която на определени складодържатели беше вменено задължението да оборудват данъчните си складове със системи за видеонаблюдение и контрол.

С изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове /ППЗАДС/, бяха доразработени правила по прилагане на чл. 47б от ЗАДС, които следва да бъдат обект на изпълнение от лицензираните складодържатели в рамките на не повече от 1 /един/ месец от датата на публикуване на измененията в ППЗАДС, т..е от 13.07.2020 г. В този срок складодържателите са длъжни да подадат искане за съгласуване изграждането на системата за видеонаблюдение по чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/.

Кои лицензирани складодържатели са длъжни да изградят такава система за видеонаблюдение контрол?

Според чл. 47, ал. 1, т. 11 и т. 12, както и чл. 47б от ЗАДС, задължение за изграждане на система за видеонаблюдение и контрол имат складодържателите, които произвеждат и складират следните стоки:

  • енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;
  • етилов алкохол;
  • тютюнеми изделия;

За каква система става дума?

Системата за видеонаблюдение и контрол по чл. 47б от ЗАДС следва да дава възможност за визуален контрол в реално време, както и за непрекъснат запис на графични изображения върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на заснетите събития. Чрез тази система следва да може да се заснемат и номера за идентификация на транспортните средства.  

При изграждане на системата за видеонаблюдение видеокамерите се монтират стационарно на всички места, през които в обекта влизат или го напускат транспортни средства, като позволяват ясно заснемане на номера за идентификация на транспортните средства. Данните за идентификация на транспортните средства се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени с правилника за прилагане на закона.

Видеокамерите е необходимо да са влагозащитени, да са с резолюция не по-малка от 1280х720 пиксела и да осигуряват ефективно видеонаблюдение, включително в тъмната част на денонощието. Видеокамерите следва да разполагат с функционалност за алармиране при настъпване на определени събития.

B данъчните складове в които се произвежда и съхранява етилов алкохол се монтират и видеокамери на всички места, определени за влизане или напускане на физически лица от обекта.  

В системата за видеонаблюдение и контрол постъпва и се съхранява информация за датата и часа на видеоизображението, идентификация и местоположение на отделните видеокамери, както и исторически данни за дата, час и продължителност на прекъснатия сигнал между видеокамера и цифровия регистратор, и регистрираните други аларми.  Информацията за видеонаблюдението се съхранява за срок не по-малък от един месец, като след изтичане на този срок, информацията се архивира, като се съхранява в данъчния склад за срок не по-малък от два месеца. Митническите органи могат да правят копия на архива, когато за целите на контрола е необходим по-голям срок за съхранение на информацията.  

Изграждената система за видеонаблюдение и контрол се съгласува с митническите органи,които могат да дават предписания и да тестват нейната функционалност и ефективност. Искането за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол се подава по ред и начин, определени с чл. 56л от ППЗАДС, за целите на което лицензирания складодържател следва да подаде освен искането и техническото описание на системите за видонаблюдение, както и план на данъчния склад с отбелязаните места, на които са поставени камерите. Извършват се съответните тестове от страна митническата администрация, като същата може да даде задължителни предписания, когато монтираните камери не са на правилното, според тях място, както и не отговарят на зададените технически характеристики.

Системата за видеонаблюдение и контрол работи при денонощен режим на работа, като следва да разполага с автономно електрозахранване за срок не по-малък от 24 часа.  Задължените лицензирани складодържатели следва самостоятелно и за своя сметка да осигурят на митническите органи отдалечен достъп в реално време до видеоизображенията и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата им информация.

Условията и техническите изисквания за изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол, както и редът за осъществяване на достъпа са определени с  чл. 56к от ППЗАДС.

Следва да се отбележи, че всеки лицензиран складодържател е задължен да изработи и утвърди вътрешни правила за работа и експлоатацияна внедрената система за видеонаблюдение и контрол, с която трябва да запознае всички служители, имащи отношение към работата на тази система. – работници и служители, лица, отговорни за управлението на транспортните средства, влизащи или напускащи данъчните складове. Тези вътрешни правила трябва да се държат на разположение в данъчния склад.

В чл. 56м, ал. 15 от ППЗАДС е предвидена начин на действие при повреда на системата за видеонаблюдение – аварийна процедура.

В случай на прекъснат видеосигнал, лицензираните складодържатели са длъжни да възстановят функционалността на системата за видеонаблюдение и контрол във възможно най-кратък срок.  Действия за отстраняване на повредата, довела до прекъсване на видеосигнал или друга временна неработоспособност на системата, се предприемат до 72 часа от настъпване на временната неработоспособност.  

При прекъсване на видеосигнала или друга временна неработоспособност на системата, лицензираните складодържатели осигуряват регистриране на хартиен носител на всички влизащи или напускащи данъчния склад транспортни средства, като отбелязват мястото, точната дата и часът на преминаването, номерата за идентификация на транспортните средства, както и име, длъжност, месторабота и подпис на лицето, извършило вписванията. Хартиените носители се съхраняват в 3-месеченсрок от началото на всяка една аварийна процедура и се представят при поискване.  

Аварийната процедура се прилага от момента на настъпване на временната неработоспособност, като лицензираният складодържател блокира преминаването през всички места, където не може да бъде осигурено регистриране на транспортните средства.

Когато работоспособността на системата за видеонаблюдение и контрол не може да бъде възстановена в този срок, лицензираният складодържател забранява достъпа  на транспортни средства в обекта.

При необходимост от допълнителна информация относно задължението на лицензираните складодържатиле да внедрат система за видеонаблюдение и контрол, можете да се обърнете към нас на телефон 0894 338026 и ел. поща: office@taxlaw-bg.com

Блог