БЛОГ

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДАНЪЧЕН СКЛАД

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДАНЪЧЕН СКЛАД

По смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, данъчен склад е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател.
За целите на функионирането и управлението на данъчен склад, следва да бъде получен лиценз за управлението му, издаден от директора на Агенция “Митници” по строго регламентирана от ЗАДС процедура.
На практика, по реда на тази процедура следва да мине всеки производител на акцизни стоки, както и складодържател и изпращач/получател на стоки без платен акциз.

повече информация
ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДАНЪЧЕН СКЛАД

НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)

НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2) На онлайн среща, организирана на 18.06.2020 г. от Агенция “Митници,” бяха разяснени основните етапи от изпълнението на проекта – Фаза 2 на БИМИС. Проектът ще включва...

повече информация
ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДАНЪЧЕН СКЛАД

РАБОТНИКЪТ ИМА ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ПО ВРЕМЕ НА НЕЗАКОННОТО УВОЛНЕНИЕ

На 25.06.2020 г. Съдът на ЕС /СЕС/ постанови решение, променящо изцяло практиката на ВКС, с която е отречено правото на незаконно уволнените работници/служители да получат обезщетение за неизползвания от тях платен годишен отпуск през времето на уволнението.
Делото се гледа от Съда в Люксембург по преюдициално питане на български и италиански съд, пред които са поставени за решаване сходни казуси. Става дума за тълкуване на разпоредбата на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време.

повече информация
ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДАНЪЧЕН СКЛАД

СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ПО СХЕМАТА 60/40 – ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

На 07.07.2020 г. и публикувано новото Постановление на ПМС № 151/03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане вна средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г.и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение 378 на МС от 2020г. /ПМС № 151/2020 г./
Отпусканите с ПМС № 151/2020г. парични средства са за “запазване на заетостта” и ще са за целия период или за част от периода 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

повече информация
ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДАНЪЧЕН СКЛАД

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО НА ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ – ОТ КОГА И КЪДЕ?

С изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове /ДВ бр. 96/2019 г./ беше създадена новата разпоредба на чл. 47б, с която на определени складодържатели беше вменено задължението да оборудват…

повече информация
Нова европейска законодателна рамка в областта на акцизите, приложима от 13.02.2023 г.

Нова европейска законодателна рамка в областта на акцизите, приложима от 13.02.2023 г.

На 27.02.2020 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувана Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19.12.2019 г. за определяне общия режим на облагане с акциз. Предвид разпоредбата на чл. 57 от същата…

повече информация
Доставката на енергийни продукти за зареждане на въздухоплавателни и плавателни съдове като основание за освобождаване от/възстановяване на акциз

Доставката на енергийни продукти за зареждане на въздухоплавателни и плавателни съдове като основание за освобождаване от/възстановяване на акциз

Законодателно, въпросът за освобождаване от заплащане на акциз или възстановяване на платен акциз за енергийни продукти, предназначени за зареждане на въздухоплавателни и плавателни средства…

повече информация
Размер и продължителност на обезщетението за безработица

Размер и продължителност на обезщетението за безработица

В последните дни, в които статистиката сочи безпрецедентно увеличаване на регистрираните в бюрата по труда работници, става актуален въпроса за размера на обезщетението за безработица, както и за срока…

повече информация
Възможности на работодателя в условията на извънредно положение

Възможности на работодателя в условията на извънредно положение

С обявяване на извънредно положение в страната на 13.03.2020 г., за всеки работодател, в по-малка или по-голяма степен, стана актуален въпроса за възможностите, с които разполага по отношение на служителите, останали без работа или със силно занижен обем от работа…

повече информация