БЛОГ

НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)

НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)

НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2) На онлайн среща, организирана на 18.06.2020 г. от Агенция “Митници,” бяха разяснени основните етапи от изпълнението на проекта – Фаза 2 на БИМИС. Проектът ще включва...

повече информация
НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)

РАБОТНИКЪТ ИМА ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ПО ВРЕМЕ НА НЕЗАКОННОТО УВОЛНЕНИЕ

На 25.06.2020 г. Съдът на ЕС /СЕС/ постанови решение, променящо изцяло практиката на ВКС, с която е отречено правото на незаконно уволнените работници/служители да получат обезщетение за неизползвания от тях платен годишен отпуск през времето на уволнението.
Делото се гледа от Съда в Люксембург по преюдициално питане на български и италиански съд, пред които са поставени за решаване сходни казуси. Става дума за тълкуване на разпоредбата на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време.

повече информация
НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)

СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ПО СХЕМАТА 60/40 – ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

На 07.07.2020 г. и публикувано новото Постановление на ПМС № 151/03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане вна средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г.и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение 378 на МС от 2020г. /ПМС № 151/2020 г./
Отпусканите с ПМС № 151/2020г. парични средства са за “запазване на заетостта” и ще са за целия период или за част от периода 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

повече информация
НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО НА ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ – ОТ КОГА И КЪДЕ?

С изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове /ДВ бр. 96/2019 г./ беше създадена новата разпоредба на чл. 47б, с която на определени складодържатели беше вменено задължението да оборудват…

повече информация
Нова европейска законодателна рамка в областта на акцизите, приложима от 13.02.2023 г.

Нова европейска законодателна рамка в областта на акцизите, приложима от 13.02.2023 г.

На 27.02.2020 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувана Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19.12.2019 г. за определяне общия режим на облагане с акциз. Предвид разпоредбата на чл. 57 от същата…

повече информация
Доставката на енергийни продукти за зареждане на въздухоплавателни и плавателни съдове като основание за освобождаване от/възстановяване на акциз

Доставката на енергийни продукти за зареждане на въздухоплавателни и плавателни съдове като основание за освобождаване от/възстановяване на акциз

Законодателно, въпросът за освобождаване от заплащане на акциз или възстановяване на платен акциз за енергийни продукти, предназначени за зареждане на въздухоплавателни и плавателни средства…

повече информация
Размер и продължителност на обезщетението за безработица

Размер и продължителност на обезщетението за безработица

В последните дни, в които статистиката сочи безпрецедентно увеличаване на регистрираните в бюрата по труда работници, става актуален въпроса за размера на обезщетението за безработица, както и за срока…

повече информация
Възможности на работодателя в условията на извънредно положение

Възможности на работодателя в условията на извънредно положение

С обявяване на извънредно положение в страната на 13.03.2020 г., за всеки работодател, в по-малка или по-голяма степен, стана актуален въпроса за възможностите, с които разполага по отношение на служителите, останали без работа или със силно занижен обем от работа…

повече информация