БЛОГ

ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ /в сила от 16.09.2021 г./

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., 46-тото Народно събрание промени и Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. Измененията са факт и са в сила считано от 16.09.2021 г. На практика към така представения Закон за ИД на Закона за държавния бюджет липсват мотиви за изменение на ЗАДС.

повече информация

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕДИННА СМЕТКА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Служебното правителство на Република България е приело Решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците. Законопроектът е публикуван в www.strategy.bg , т.е. е обект на обществени консултации до 15.08.2021 .

повече информация

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДДС ПРИ ВНОС НА ПРАТКИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2021 Г.

Считано от 01.07.2021 г. се променят правилата за деклариране и заплащане на ДДС при извършване на трансгранични сделки за продажба на стоки и услуги на потребителския пазар в ЕС (B2C). Целта за въвеждане на промените е да бъдат преодолени пречките пред трансграничните онлайн продажби, както и за да се въведе ред при декларирането и заплащането на ДДС при дистанционните продажби на стоки, както и при вноса на пратки с ниска стойност.

повече информация

ЛИХВИТЕ ВКЛЮЧВАТ ЛИ СЕ В ОБХВАТА НА СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 177 ОТ ЗДДС ?

След обсъждане на въпроса за лихвите при ангажиране отговорността по чл. 19 от ДОПК, следва да обсъдим и проблема по тълкуване и прилагане на разпоредбите на чл. 205 от Директива 2006/112 ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно дължимостта на лихви от получателя по облагаема сделка за невнесен от доставчика му ДДС в бюджета при хипотезата на чл. 177 от ЗДДС. В случая обаче имаме категоричен отговор и той е даден от Съда на ЕС.

повече информация

ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ. 19 ОТ ДОПК ВКЛЮЧВА ЛИ И ЛИХВИТЕ ЗА ЗАБАВА ВЪРХУ УСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ ДЛЪЖНИК?

Отговорът на горния въпрос, тълкуван толкова противоречиво от националните съдилища, е на път да бъде даден.
Въпреки постановеното от Върховен административен съд Тълкувателно решение № 5/29.03.2021 г., по тълк.д. № 7/2019 т., с което се дава положителен отговор, окончателният отговор предстои. Това е така предвид отправеното до Съда на ЕС преюдициално запитване от Административен съд Велико Търново /Определение № 326/18.11.2020 г. по адм.д. № 621/2019 г./.

повече информация
СРОКОВЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ, ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОАКП И ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЧЛ. 57А, АЛ. 1, Т. 3А и 3Б ОТ ЗАДС

СРОКОВЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ, ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОАКП И ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЧЛ. 57А, АЛ. 1, Т. 3А и 3Б ОТ ЗАДС

Напомняме, че наближават крайните срокове, до които лицензираните складодържатели, съхраняващи енергийни продукти, лицата, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител /ОАКП/ и регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от Закона за акцизите и данъчните складове лица, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на ЗАДС и Наредба № Н-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки.

повече информация
СРОКОВЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ, ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОАКП И ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЧЛ. 57А, АЛ. 1, Т. 3А и 3Б ОТ ЗАДС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се издава от директора на Агенция “Митници” след подаване на заявление по реда на чл. 55а от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и във връзка с чл. 33а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите /ППЗАДС/. Задължителна предпоставка е заявителят да е лицензиран данъчен складодържател.

повече информация
СРОКОВЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ, ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОАКП И ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЧЛ. 57А, АЛ. 1, Т. 3А и 3Б ОТ ЗАДС

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДАНЪЧЕН СКЛАД

По смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, данъчен склад е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател.
За целите на функионирането и управлението на данъчен склад, следва да бъде получен лиценз за управлението му, издаден от директора на Агенция “Митници” по строго регламентирана от ЗАДС процедура.
На практика, по реда на тази процедура следва да мине всеки производител на акцизни стоки, както и складодържател и изпращач/получател на стоки без платен акциз.

повече информация
СРОКОВЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ, ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОАКП И ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЧЛ. 57А, АЛ. 1, Т. 3А и 3Б ОТ ЗАДС

НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)

НАДГРАЖДАНЕ СИСТЕМИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2) На онлайн среща, организирана на 18.06.2020 г. от Агенция “Митници,” бяха разяснени основните етапи от изпълнението на проекта – Фаза 2 на БИМИС. Проектът ще включва...

повече информация
СРОКОВЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛИ, ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОАКП И ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЧЛ. 57А, АЛ. 1, Т. 3А и 3Б ОТ ЗАДС

РАБОТНИКЪТ ИМА ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ПО ВРЕМЕ НА НЕЗАКОННОТО УВОЛНЕНИЕ

На 25.06.2020 г. Съдът на ЕС /СЕС/ постанови решение, променящо изцяло практиката на ВКС, с която е отречено правото на незаконно уволнените работници/служители да получат обезщетение за неизползвания от тях платен годишен отпуск през времето на уволнението.
Делото се гледа от Съда в Люксембург по преюдициално питане на български и италиански съд, пред които са поставени за решаване сходни казуси. Става дума за тълкуване на разпоредбата на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време.

повече информация