БЛОГ

ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ И ТЕЧНОСТИ ЗА ТЯХ – ТАРИФИРАНЕ И ДВИЖЕНИЕ ПОД РЕЖИМ „ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ“

От началото на 2023 г.течностите за електронни цигари, съдържащи никотин бяха обявени от българския законодател като акцизна стока. На малко по-късен етап – считано от 01.08.2023 г., и течностите, несъдържащи никотин също се счетоха за акцизна стока.
С оглед пазарното търсене и предлагане на електронни цигари и течностите за тях, съдържащи и/или несъдържащи никотин се въведоха промени и в Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС), които от 01.01.2022 г. се въведоха и в Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС от 2022 г.

повече информация

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ /информацията е от сайта на Агения „Митници“/

Във връзка с извършването на регистрация на малки фотоволтаични централи по ЗАДС следва да се има предвид, че на задължителна регистрация подлежат лица, които продават собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за битови и/или стопански нужди, както и лица, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност над 1 MW и до 5 MW, с изключение на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия за битови нужди.

повече информация

ФАЗА 4.0 НА СИСТЕМАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ (EMCS) В СИЛА ОТ 13.02.2023 г.

На 13.02.2023 г. беше въведена фаза 4.0 на Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS), което синхронизира въпросната система с изискванията на новото европейско акцизно законодателство, което въведе новите субекти на сертифицирания изпращач/получател и временно сертифицирания изпращач.

повече информация

ОПРОСТЯВАНИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪТРЕСЪЮЗНИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ АКЦИЗНИ СТОКИ В СИЛА ОТ 13.02.2023 Г.

В рамките на програмата REFIT през 2017 г. Комисията на ЕС извърши оценка на Директива 2008/118/ЕО в резултат на което представи доклад на Съвета и Европейския парламен. Бяха набелязани обаче някои области, нуждаещи се от подобрение. Сред начертаните области за подобрение бяха хармонизацията между акцизните и митническите процедури и частичната или пълната автоматизация на вътресъюзните движения на акцизни стоки, които са били освободени за потребление. Целите са да бъдат осигурени гладкото функциониране на вътрешния пазар и ефективно данъчно облагане.

повече информация

ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ /в сила от 16.09.2021 г./

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., 46-тото Народно събрание промени и Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. Измененията са факт и са в сила считано от 16.09.2021 г. На практика към така представения Закон за ИД на Закона за държавния бюджет липсват мотиви за изменение на ЗАДС.

повече информация

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕДИННА СМЕТКА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Служебното правителство на Република България е приело Решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците. Законопроектът е публикуван в www.strategy.bg , т.е. е обект на обществени консултации до 15.08.2021 .

повече информация

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДДС ПРИ ВНОС НА ПРАТКИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2021 Г.

Считано от 01.07.2021 г. се променят правилата за деклариране и заплащане на ДДС при извършване на трансгранични сделки за продажба на стоки и услуги на потребителския пазар в ЕС (B2C). Целта за въвеждане на промените е да бъдат преодолени пречките пред трансграничните онлайн продажби, както и за да се въведе ред при декларирането и заплащането на ДДС при дистанционните продажби на стоки, както и при вноса на пратки с ниска стойност.

повече информация

ЛИХВИТЕ ВКЛЮЧВАТ ЛИ СЕ В ОБХВАТА НА СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 177 ОТ ЗДДС ?

След обсъждане на въпроса за лихвите при ангажиране отговорността по чл. 19 от ДОПК, следва да обсъдим и проблема по тълкуване и прилагане на разпоредбите на чл. 205 от Директива 2006/112 ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно дължимостта на лихви от получателя по облагаема сделка за невнесен от доставчика му ДДС в бюджета при хипотезата на чл. 177 от ЗДДС. В случая обаче имаме категоричен отговор и той е даден от Съда на ЕС.

повече информация

ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ. 19 ОТ ДОПК ВКЛЮЧВА ЛИ И ЛИХВИТЕ ЗА ЗАБАВА ВЪРХУ УСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ ДЛЪЖНИК?

Отговорът на горния въпрос, тълкуван толкова противоречиво от националните съдилища, е на път да бъде даден.
Въпреки постановеното от Върховен административен съд Тълкувателно решение № 5/29.03.2021 г., по тълк.д. № 7/2019 т., с което се дава положителен отговор, окончателният отговор предстои. Това е така предвид отправеното до Съда на ЕС преюдициално запитване от Административен съд Велико Търново /Определение № 326/18.11.2020 г. по адм.д. № 621/2019 г./.

повече информация