ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ. 19 ОТ ДОПК ВКЛЮЧВА ЛИ И ЛИХВИТЕ ЗА ЗАБАВА ВЪРХУ УСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ ДЛЪЖНИК?

 

Отговорът на горния въпрос, тълкуван толкова противоречиво от националните съдилища, е на път да бъде даден.

Въпреки постановеното от Върховен административен съд Тълкувателно решение № 5/29.03.2021 г., по тълк.д. № 7/2019 т., с което се дава положителен отговор, окончателният отговор предстои. Това е така предвид отправеното до Съда на ЕС преюдициално запитване от Административен съд Велико Търново /Определение № 326/18.11.2020 г. по адм.д. № 621/2019 г./.

На този етап ВАС е отговорил, че отговорността на третото лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК включва и лихвите за забава на главния длъжник по силата на изрична правна норма – чл. 16, ал. 3 ДОПК. Същият се е аргументирал с нормата на чл. 16, ал. 3 и с тази на чл. 14, т. 3 от ДОПК. Според Общото събрание на колегиите на ВАС, “третото лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК е задължено лице от вида по чл. 14, т. 3 ДОПК, тъй като е лице, което отговаря за непогасените задължения на юридически лица по чл. 14, т. 1 и 2.” Посочено е, че при наличието на дефиницията на чл. 16, ал. 1 от ДАПК, за да бъдат изключени лихвите от отговорността на третото лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК, това следва да е предвидено изрично.

Тълкувателното решение обаче е подписано с особено мнение от десет върховни съдии, които застъпват обратното становище, а именно че отговорността по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК на третото задължено лице не включва установеното задължение за лихви на главния длъжник. В особеното мнение е посочено, че третото лице по смисъла на чл. 19 от ДОПК е лице в определена правна връзка със задължените юридически лица по чл. 14, т. 1 и т. 2 ДОПК – управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник. И в двете хипотези на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК, отговорността на третото лице е за непогасените задължения на главния длъжник – такива за данъци и задължителни осигурителни вноски. Това са задълженията, които не са събрани и не са погасени. От обстоятелството, че вземанията за лихви върху публични вземания също са публични вземания не следва извод /какъвто е направен от болшинството от съдиите/, че в обхвата на отговорността по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК се включва и акцесорното вземане за лихва, което „несъмнено възниква при забава на главния длъжник “. Вземането за лихва би възникнало като част от отговорността при забава на главния длъжник, но не е включено в пределите на отговорността на третото лице само с класирането му като публично вземане.

Независимо от така дадения отговор на ВАС и предвид преюдициалното запитване на АС Велико Търново, категоричния краен отговор на въпроса прдстои да бъд даден от Съда на ЕС.

Към настоящия момент всички спрени, поради образуваното тълкувателно дело във ВАС, административнидело по ревизионни актове, издадени на основание чл. 19 от ДОПК са възобновени и отново спрени до постановяване на решението на Съда на ЕС.

Екипът ни следи за Вас движението на делото и своевременно ще Ви уведоми.

За повече въпроси и коментари – office@taxlaw-bg.com и +359 894 338026.

 

Блог