ОПРОСТЯВАНИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪТРЕСЪЮЗНИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ АКЦИЗНИ СТОКИ В СИЛА ОТ 13.02.2023 Г.

 

 

​В рамките на програмата REFIT през 2017 г. Комисията на ЕС извърши оценка на Директива 2008/118/ЕО в резултат на което представи доклад на Съвета и Европейския парламен. Бяха набелязани обаче някои области, нуждаещи се от подобрение. Сред начертаните области за подобрение бяха хармонизацията между акцизните и митническите процедури и частичната или пълната автоматизация на вътресъюзните движения на акцизни стоки, които са били освободени за потребление. Целите са да бъдат осигурени гладкото функциониране на вътрешния пазар и ефективно данъчно облагане.

Новата уредба намери своето място в Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19.12.2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз, която отмени сега действащата Директива 2008/118/ЕО, като приложението й е вече факт от 13.02.2023 г.

Процедурите за вътресъюзните движения на освободени за потребление акцизни стоки изискват изпращачите и получателите, които използват тези процедури, да се регистрират в централните и националните регистри на икономическите оператори. За целта се предвижда и разширяването обхвата на системата EMCS чрез включване и на движенията на акцизни стоки до други държави членки след тяхното освобождаване за потребление.

За компютризирането на процедурите, прилагани към вътресъюзните движения на освободени за потребление акцизни стоки, предназначени да бъдат доставени за търговски цели, и с оглед постигане на това чрез разширяване на обхвата на компютърната система Директивата предвижда:

  • определяне на момента, в който възниква задължението за плащане на акциз, и кой е отговорен за плащане на акциза;
  • създаване на две нови роли на икономически оператори: сертифициран изпращач и сертифициран получател, за да могат икономическите оператори, които използват тези режими, да бъдат идентифицирани в компютърната система;
  • съобразяване на режима за обезпеченията с режима на отложено плащане на акциз;
  • позволяване на лицензираните складодържатели и регистрираните изпращачи да действат като сертифицирани изпращачи. Лицензираните складодържатели и регистрираните изпращачи следва да могат да действат като сертифициран изпращач;
  • определяне на общи правила, уреждащи автоматизираната процедура;
  • замяна на позоваването на документа на хартиен носител, придружаващ акцизните стоки, освободени за потребление в една държава членка и движещи се към друга държава членка, с позоваване на новия електронен опростен административен придружаващ документ.

Новите правила на Директива (EС) 2020/262 на Съвета
от 19.12.2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз са имплементирани на национално ниво в Закона за акцизите и данъчните складове чрез създаването на новите раздели IV до XIII към глава 4а, в които се регламентират условията и реда за регистрация на сертифицираните изпращачи, сертифицираните получатели, временно регистрираните сертифицирани изпращачи и временно сертифицирани получатели. Регламентира се и движението на освободените за потребление на територията на една държава членка акцизни стоки, които се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели. Движението на освободените за потребление акцизни стоки задължително се осъществява с валидиран електронен опростен административен документ

В чл. 4, т. 67 до 70 са въведени и съответните дефиниции за новите опиратори, както следва:

  • Сертифициран изпращач е лице, което при определени условия има право да изпраща акцизни стоки освободени за потребление на територията на страната до територията на друга държава членка;
  • Временно сертифициран изпращач е лице, което при определени условия в рамките на двумесечен период има право да изпраща еднократно определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната до територията на друга държава членка;
  • Сертифициран получател е лице, което при определени условия има право да получава на територията на страната акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на друга държава членка;
  • Временно сертифициран получател е лице, което при определени условия в рамките на двумесечен период има право да получава еднократно определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка до територията на страната.

Нашият екип е на разположение за предоставяне на  повече информация на e-mail: Daniela.Denkova@taxlaw-bg.com и тел. 0894 338026.

Блог