Акцизно законодателство

  • Консултации, представителство и защита пред митническите органи по въпроси, свързани с прилагането на акцизното законодателство;
  • Изготвяне на необходимите документи и представителство пред митническата администрация при лицензиране на данъчен склад и/или освободен от акциз краен потребител и приосъществяване на други лицензионни и разрешителни процедури до тяхното прикрючване с издадени лицензии, удостоверения и/или разрешителни;
  • Проучване и съдействие при подаване на искания за възстановяване/опрощаване на вземания за акцизи и лихви върху тях;
  • Защита пред административните органи, пред националните и европейските съдилища и институции на лицензирани складодържатели при спорове, свързани с ревизионни производства, възстановяване на акциз,отнемане на лицензи и разрешения, издаване на наказателни постановления за ангажиране на административнонаказателна отговорност – глоби и имуществени санкции по Закона за акцизите и данъчните складове;
  • Обучения на наши клиенти и техните служители по теми свързани с приложението на акцизното законодателство.