Данъчно законодателство

  • Данъчни консултации и становища по конкретни казуси, касаещи преки и косвени данъци, правно и процесуално представителство по спорове с данъчната администрация.
  • Съдействие при извършването на данъчни проверки и ревизии;
  • Защита в хода на ревизионни производства, административно представителство и съдебна защита срещу ревизионни актове;
  • Защита при принудително изпълнение и/или при издадени актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.