Трудово законодателство

  • Изготвяне на трудови договори, изменения в трудовото правоотношение, прекратяване на трудовия договор;
  • Консултиране на работодателя относно задълженията му при изпълнение изискванията на трудовото и осигурително законодателство;
  • Подготовка и провеждане на процедури за налагане на дисциплинарни наказания и уволнения;
  • Защита по трудови спорове и процесуално представителство.