Митническо законодателство

  • Консултации, представителство и защита пред митническата администрация във връзка с издаване на разрешения за ползване на специални режими – активно или пасивно усъвършенстване, временен внос или специфична употреба, митническо складиране;
  • Изготвяне на необходимите документи  представителство пред митническите органи при осъществяване на лицензионни и разрешителни процедури, при подаване на заявления за разрешение за общо обезпечение или намаляне равнището на обезпечението;
  • Получаване на Обвързваща тарифна информация и Обвързваща информация за произхода;
  • Одобрен икономически оператор – получаване на разрешение, включително анализ на вътрешната организация на дружеството и съдействие преди и след подаване на заявление за получаване на разрешение;
  • Защита пред административните органи, националните съдилища, както и пред вропейските съдилища и институции в случай на извършване на последващ контрол, издаване на решения за определяне на по – високи държавни вземания, спорове, относно митническата стойност, тарифиране и произхода на стоките, издадени наказателни постановления за определяне на глоби и имуществени санкции;