Търговско законодателство

  • Регистрация и дерегистрация на търговски дружества, преобразуване и прекратяване;
  • Прехвърляне на дружествени дялове, промени в правни-организационната форма, продажба на търговски дружества, ликвидации и несъстоятелност;
  • Изготвяне на търговски договори;
  • Спорове между търговски субекти във връзка с изпълнение/неизпълнение на сключени търговски сделки и поети задължения;
  • Представителство пред държавна и общинска администрация, както и процедуално представителство по търговски дела пред съдебните органи.